Disclaimer

Door het verkrijgen van toegang tot deze website van Arcady en het daarin opgenomen materiaal en informatie, wordt de gebruiker daarvan geacht kennis te hebben genomen onderstaande voorwaarden, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De website van Arcady is met veel zorg samengesteld. Aan de informatie die vermeld staat op de website kunnen geen rechten worden ontleend en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en het exclusieve eigendom van Arcady en/of haar toeleveranciers. Informatie op deze site mag voor informatieve doeleinden van en uitsluitend door de bezoeker worden gebruikt, met uitsluiting van elke verveelvoudiging, distributie of exploitatie ten behoeve van derden.

Noch de organisatie achter Arcady, noch werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek of gebruik van (de informatie op) deze site of andere aan deze site gekoppelde sites.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site - (embedded) links inbegrepen - op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.